Algemene voorwaarden

Safe Online Services heeft als doelstelling het werk van de respectievelijke doelgroepen administratief te ondersteunen, tegen zo laag mogelijke kosten.

Overeenkomst
Het gebruik van de applicatie is onder voorbehoud van goedkeuring door Safe Online Services. Indien u na de online aanmelding blijvend van de software gebruik wenst te maken zal een abonnement worden aangegaan. Tijdens de eerste maand van het gebruik ontvangt u een overeenkomst voor het abonnement.

De duur van dit abonnement is voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Einde abonnement
Na het beëindigen van het abonnement bewaart Safe Online Services de opgeslagen elektronische dossiers gedurende 2 maanden kosteloos. Na deze periode (of eerder, indien gewenst) zullen de dossiers meestal in PDF formaat aan de voormalig abonnementhouder worden verstrekt ten einde aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. De kosten hiervoor bedragen € 125,00 euro, exc. BTW.

Een alternatief is om Safe Online Services de data op haar servers te laten bewaren tot de wettelijke bewaartermijn verstreken is. Kosten hiervoor bedragen € 99,00 per jaar. Bij het in gebreke blijven van de betalingsverplichting, vervalt ook de plicht van Safe Online Services aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen.

Gebruik van de software
De software is bestemd voor gebruik als administratieve ondersteuning van professionals in de respectievelijke doelgroep. Elk ander gebruik is niet toegestaan. Eventuele schade die is ontstaan door gebruik van de software, anders dan waarvoor de software bedoeld is, is niet te verhalen op de leverancier van de software. De leverancier is niet aansprakelijk voor het slecht of niet verborgen houden van uw persoonlijke wachtwoorden of voor het -na uitlenen of verlies van het apparaat- in de openbaarheid gebrachte (medische) gegevens.

Privacy en geheimhouding
Safe Online Services verstrekt geen van de gegevens vastgelegd in de database aan enige derde. Het verantwoordelijk personeel van Safe Online Services is via een geheimhoudingsclausule gehouden om de gegevens waar tijdens het dienstverband kennis van is genomen, vertrouwelijk te behandelen.

Hardware
De software (Safe Online Services) is zogenaamd webbased. Overal ter wereld kunt u bij uw medische dossiers als u ter plaatse beschikt over een werkende internet verbinding. De lokale internetverbinding valt echter buiten de verantwoordelijkheid van Safe Online Services.

Ondersteuning
Safe Online Services is tijdens kantooruren bereikbaar voor het melden van storingen en gebreken aan de software. Indien vaststaat dat de storing en of het gebrek afwijkt van de functionele specificaties zal dit kosteloos door Safe Online Services aangepast, zodat de software weer voldoet aan de functionele specificaties. Safe Online Services de intentie om een storing binnen 24 uur te verhelpen, afwijkingen hiervan zijn evenwel mogelijk.

Buiten de gebruikelijke kantooruren en tijdens weekenden en feestdagen kan altijd via e-mail melding worden gedaan van enige storing of gebrek, Safe Online Services zal in principe de eerstvolgende werkdag reageren.

Onderhoud
Safe Online Services zal steeds onderhoud plegen aan de applicatie, maar ook uitbreidingen doorvoeren. Safe Online Services spant zich in om de applicatie continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de applicatie te allen tijde beschikbaar zal zijn. Er zal geen toegang tot de applicatie zijn op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de applicatie worden uitgevoerd. Safe Online Services zal deze werkzaamheden zo veel mogelijk laten plaatsvinden op tijden dat de bedrijfsartsen daarvan de minste last hebben.

Geldigheid voorwaarden en toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn een afspiegeling van de algemene voorwaarden Safe Online Services zoals gedeponeerd bij de KvK. Het Nederlands recht is van toepassing.